Memlin allmänna villkor för arrangörer

Version 2019-09-10

Memlin AB erbjuder under namnet Memlin en webbtjänst för att skicka inbjudningar, hantera anmälningar och skicka ut biljetter samt kringtjänster till detta. Memlin tillhandahåller det tekniska systemet och tar ej ansvar för användares åtaganden eller arrangemangs genomförande.

Versionshistorik Förändringar version 2019-09-10 - Generella uppdateringar för att göra villkoren tydligare. - Förtydligande av vilka villkor som gäller för betalevent. - Tagit bort stycke om uppgradering av engångsevent, då denna funktionalitet tagits bort i systemet. Förändringar version 2018-05-25 - Personuppgiftsbiträdesavtalet blir ett tillägg till våra allmänna villkor för att leva upp till allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). - Villkor gällande hantering av personuppgifter hänvisar nu till vår Integritetspolicy samt vårt Personuppgiftsbiträdesavtalet. Så texten under Personuppgifter hänvisar nu till dessa.

1. Personuppgifter Se vår integritetspolicy för att läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter, som användare i systemet. Memlin är ett biträde för de uppgifter som du som användare lagrar i systemet och som tillägg till våra allmänna villkor har vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal, som beskriver hur vi hanterar dessa uppgifter. 2. Information på Memlin Memlin tar ej ansvar för den information som användare av systemet väljer att skicka ut. Skulle någon form av olaglig information påträffas kommer denna genast att tas bort och eventuell polisanmälan göras. Användaren är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och att andra svenska lagar och förordningar följs. 3. Användande av systemet Memlin får ej användas för att sprida oanmäld reklam till fysisk person eller information som strider mot svensk lag. Meddelanden som skickas genom systemet skall vara kopplade till arrangemang som ordnas. Användaren är införstådd med att Memlins webbtjänst endast får användas för lagliga ändamål och användaren åtar sig att hålla Memlin (Memlin AB) skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Memlin med anledning av användarens användning av webbtjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter. 4. Skyldigheter för arrangörer Arrangörer har skyldighet att beskriva arrangemanget korrekt och hålla sin information uppdaterad. Arrangörer har alltid fullt ansvar för sin publicerade information. Denna information får inte bryta mot gällande lagar och bestämmelser eller vara falsk, felaktig eller vilseledande. Den får heller inte ha som avsikt att ändra Memlins funktionalitet. 5. Betalevent Användaren bestämmer själv pris och tillgängliga platser och är ansvarig för detta. Användaren är skyldig att själv kontrollera den tekniska implementationen för penningflöden, tex genom att regelbundet följa sina försäljningsintäkter samt att eventuellt själv genomföra testbetalningar. Arrangörer måste själv för att ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för arrangemanget, samt i förekommande fall betala dessa. Arrangörer som via Memlin sålt anmälningar är skyldig att genomföra arrangemanget som utlovat så vida inte särskilda förhindrande skäl föreligger. Vid inställda arrangemang, eller då en köpare ej fått den utlovade platsen/biljetten eller liknande som köparen betalat för, är arrangören alltid skyldig att ersätta varje köpare det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter. Vid inställt arrangemang återbetalas inte service- och administrationsavgifter. 6. Avtal, pris och giltighet För att få använda webbtjänsten Memlin måste användaren acceptera våra allmänna villkor. Väljer användaren att uppgradera sitt konto utgår en kostnad som specificeras i avtalet. Betalningsperiod kan vara kvartalsvis eller årsvis och specificeras vid beställningstillfället. Abonnemang förlängs löpande tills en skriftlig uppsägan kommer in, då avslutas tjänsten till närmsta månadsskifte efter gällande betalningsperiod, eller senare enligt önskemål. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift. 7. Memlins ansvar Memlin är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande händelser. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t ex förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse eller hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part. Memlin arbetar oavbrutet med säkerhet och genomför förebyggande åtgärder för att löpande hålla tjänsten säker. Dock är Memlin ej skadeståndsskyldig om någon gör intrång i våra datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information. 8. Driftavbrott Memlin strävar efter att alltid vara i drift, dock kan driftavbrott ske. Skulle driftavbrott ske och information gå förlorad utgår ingen ersättning och Memlin friskriver sig från allt ansvar. Vid planerade driftavbrott meddelas användare i god tid så att ingen information skall gå förlorad. En användare ska alltid, oberoende av problem som eventuellt föreligger Memlin, i möjligaste mån utföra sina skyldigheter gentemot deltagarna. 9. Arrangemang Arrangemang som är olagliga, oetiska, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt otillbörliga får inte publiceras på Memlin. Skulle sådant arrangemang ändå publiceras har Memlin rätt att när som helst, utan att i förväg meddela arrangören, ta bort arrangemanget. För arrangemang som bryter mot ovanstående och tas bort är arrangören skyldig att bekosta återbetalning till varje köpare av det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter. 10. Avstängning Memlin förbehåller sig rätten att stänga av användare som uppträder oetiskt, förstör för andra eller nyttjar Memlin-systemet på otillbörligt sätt. 11. Upphovs- och Immateriell rätt Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Memlin överlåts till användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Memlin, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Memlin. 12. Cookies Memlin använder cookies (kakor). En cookie är en liten fil som webbläsaren får från systemet. Denna används för att spara information om var besökaren har varit för att underlätta för och ge en bättre upplevelse. Det går att stänga av cookies i webbläsaren, detta stänger dock också av en del funktionalitet. 13. Ändringar i detta avtal Memlin har rätt att ändra dessa villkor och avgiftsstruktur efter att ha lämnat meddelande om detta på Memlin.com. Ändring av Memlins avgiftsstruktur för befintliga användare måste meddelas i god tid, så att användare har tid att ändra avtal eller säga upp tjänsten. Memlin äger ej rätten att ändra avgiftstruktur för befintliga användare utan användares medgivande under avtalstid.