Versionshistorik

Förändraingar Version 2018-05-25

  • Personuppgiftsbiträdesavtalet blir ett tillägg till våra allmänna villkor för att leva upp till allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Villkor gällande hantering av personuppgifter hänvisar nu till vår Integritetspolicy samt vårt Personuppgiftsbiträdesavtalet. Så texten under Personuppgifter hänvisar nu till dessa.


Allmänna villkor för arrangörer, version 2018-05-25

Memlin AB erbjuder under namnet Memlin en webbtjänst för att skicka inbjudningar, hantera anmälningar och skicka ut biljetter samt kringtjänster till detta. Memlin tillhandahåller det tekniska systemet och tar ej ansvar för användares åtaganden eller arrangemangs genomförande.

Personuppgifter

Se vår integritetspolicy för att läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter, som användare i systemet.

Memlin är ett biträde för de uppgifter som du som användare lagrar i systemet och som tillägg till våra allmänna villkor har vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal, som beskriver hur vi hanterar dessa uppgifter.

Information på Memlin

Memlin tar ej ansvar för den information som användare av systemet väljer att skicka ut. Skulle någon form av olaglig information påträffas kommer denna genast att tas bort och eventuell polisanmälan göras.

Användaren är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och att andra svenska lagar och förordningar följs.

Användande av systemet

Memlin får ej användas för att sprida oanmäld reklam till fysisk person eller information som strider mot svensk lag.

Meddelanden som skickas genom systemet skall vara kopplade till arrangemang som ordnas.

Användaren är införstådd med att Memlins webbtjänst endast får användas för lagliga ändamål och användaren åtar sig att hålla Memlin (Memlin AB) skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Memlin med anledning av användarens användning av webbtjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

Skyldigheter för arrangörer

Arrangörer har skyldighet att beskriva arrangemanget korrekt och hålla sin information uppdaterad. Arrangörer har alltid fullt ansvar för sin publicerade information. Denna information får inte bryta mot gällande lagar och bestämmelser eller vara falsk, felaktig eller vilseledande. Den får heller inte ha som avsikt att ändra Memlins funktionalitet.

Arrangörer måste själv för att ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för arrangemanget, samt i förekommande fall betala dessa.

Arrangörer som via Memlin sålt anmälningar är skyldig att genomföra arrangemanget som utlovat så vida inte särskilda förhindrande skäl föreligger.

Då arrangören tvingas ställa in ett arrangemang ska arrangören omedelbart informera både köparna och Memlin om detta, och så snart som möjligt rådgöra med Memlin om återbetalning till köparna.

Memlin vill garantera de som bokar biljetter/platser att arrangemanget genomförs. Vid inställda arrangemang, eller då en köpare ej fått den utlovade platsen/biljetten eller liknande som köparen betalat för, är arrangören alltid skyldig att ersätta varje köpare det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter. Vid inställt arrangemang återbetalas inte service- och administrationsavgifter.

Avtal, pris och giltighet

För att få använda webbtjänsten Memlin måste användaren acceptera våra allmänna villkor (dessa). Väljer användaren att uppgradera sitt konto eller ett arrangemang utgår en kostnad som faktureras i förskott eller efterskott. Betalningsperiod kan vara kvartalsvis eller årsvis och specificeras vid beställningstillfället. Alternativ för betalningsperiod kan variera beroende på betalningslösning. Abonnemang förlängs löpande tills en skriftlig uppsägan kommer in, då avslutas tjänsten till närmsta månadsskifte efter gällande betalningsperiod, eller senare enligt önskemål. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift. Vid uppgradering av arrangemang sker fakturering normalt efter arrangemangs genomförande, men kan vid större arrangemang även faktureras före.

Då användaren tar emot betalningar via Memlin utgår en avgift. Denna avgift debiteras per plats, dvs för en bokning med 2 deltagare tas 2 avgifter ut. Gällande avgift finns angiven på siten.

Användaren bestämmer själv pris och tillgängliga platser och är ansvarig för detta. Inbetalningar från deltagare är synligt på användarens konto och utbetalning av medel sker veckovis om inte annat specificeras.

Användaren är skyldig att själv kontrollera den tekniska implementationen för penningflöden, tex genom att regelbundet följa sina försäljningsintäkter samt att eventuellt själv genomföra testbetalningar.

Memlins ansvar

Memlin är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande händelser.

Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t ex förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av avtalet.

Memlin är ej skadeståndsskyldig om någon gör intrång i våra datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information.

Driftavbrott

Memlin strävar efter att alltid vara i drift, dock kan driftavbrott ske. Skulle driftavbrott ske och information gå förlorad utgår ingen ersättning och Memlin friskriver sig från allt ansvar.

Vid planerade driftavbrott meddelas användare i god tid så att ingen information skall gå förlorad.

En användare ska alltid, oberoende av problem som eventuellt föreligger Memlin, i möjligaste mån utföra sina skyldigheter gentemot deltagarna.

Arrangemang

Arrangemang som är olagliga, oetiska, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt otillbörliga får inte publiceras på Memlin. Skulle sådant arrangemang ändå publiceras har Memlin rätt att när som helst, utan att i förväg meddela arrangören, ta bort arrangemanget. För arrangemang som bryter mot ovanstående och tas bort är arrangören skyldig att bekosta återbetalning till varje köpare av det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter.

Avstängning

Memlin förbehåller sog rätten att stänga av användare som uppträder oetiskt, förstör för andra eller nyttjar Memlin-systemet på otillbörligt sätt.

Upphovs- och Immateriell rätt

Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Memlin överlåts till användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Memlin, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Memlin.

Cookies

Memlin använder cookies (kakor). En cookie är en liten fil som webbläsaren får från systemet. Denna används för att spara information om var du har varit och dina tidigare svar för att underlätta för dig.

Det går att stänga av cookies i webbläsaren, så att användaren inte använder sig av cookies. Detta stänger dock också av en del funktionalitet.

Ändringar i detta avtal

Memlin har rätt att ändra dessa villkor eller i Memlins avgiftsstruktur efter att ha lämnat meddelande om detta på Memlin.com. Ändrade villkor och avgifter kommer att tillämpas på nya evenemang från dagen för införandet på Memlin.com.